Błąd: Duplicate entry '284897' for key 'PRIMARY'
Gmina Biała Podlaska - Młodociani
Data: 26-09-2018
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Nowy formularz do pomocy de minimis od 14 listopada 2014 roku !
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie Komisji regulujące udzielanie pomocy de minimis na ogólnych warunkach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowego formularza informacji przedkładanego przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis. 
W konsekwencji w dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie zmiana krajowego rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). Wprowadza ona już nowy Formularz informacji, który wnioskodawca będzie musiał załączać do wniosku o dofinansowanie. 

Pliki do pobrania znajdują się na dole strony.


 

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. );
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm. );
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 );
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r. , str. 5 )

NOWE KWOTY DOFINANSOWANIA

Od 1 września 2012 roku kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego ucznia wynoszą:
1) w przypadku nauki zawodu - 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - ucznia dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane w wysokości 4 587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące najdłużej do 31 grudnia 2014r. Wynika to ze zmian w systemie kształcenia zawodowego, zgodnie z którymi wszystkie szkoły zawodowe będą realizowały jednolity trzyletni cykl kształcenia.

WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

Kwoty dofinansowania, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

POMOC DE MINIMIS

W związku z faktem, iż w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 roku, str. 5).

WYMAGANE DOKUMENTY

1) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
2) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
3) kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
4) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
5) kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
6) kopia dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
7) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
8) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
9) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc w/w zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc ta nie może być udzielona (zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA

Urząd Gminy Biała Podlaska
pokój nr 6 , tel. (83) 343 49 50 wew.142

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustawowy od 30 do 60 dni ( zgodnie z KPA) od daty złożenia formalnego wniosku.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Biała Podlaska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polecane wydarzenia

Polecane wydarzenia

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.