Błąd: Duplicate entry '284897' for key 'PRIMARY'
Gmina Biała Podlaska - pomoc materialna
Data: 26-09-2018
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) - art. 8 ust. 3-13,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - art. 6 ust. 2 pkt 2,
 • Uchwała Nr XXIII/153/12 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 24 października 2012r.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny

Cel:

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Uprawnieni:

1)     uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)     wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)     uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)     słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Biała Podlaska.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca się do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Kryterium dochodowe aktualnie obowiązujące wynosi 456 zł a dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego.

Na dochód rodziny ( jako rodzinę - zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) składają się poszczególne dochody wszystkich członków rodziny, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Potwierdzeniem osiąganych dochodów mogą być:

 1. Zaświadczenie zakładu pracy, decyzja lub odcinek renty, emerytury albo oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez danego członka rodziny.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy  (z prawem lub bez prawa do zasiłku, stypendium, dodatku szkoleniowego ) lub oświadczenie o dochodach uzyskanych z Urzędu Pracy.
 3. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny) lub oświadczenie.
 4. Zaświadczenie, nakaz podatkowy lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.
 5. Postanowienie sądu o wysokości zasądzonych alimentów na rzecz osób w rodzinie wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej  wraz z informacją o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów.

Wysokość stypendium:

Na wysokość przyznanego stypendium szkolnego mają wpływ dochody rodziny oraz występujące w rodzinie dysfunkcje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/153/12  Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała Podlaska.

Termin złożenia dokumentów:

            Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miejsce złożenia wniosku:   

Urząd Gminy Biała Podlaska

pokój nr 6, tel. (83) 343 49 50 wew.142

Tryb odwoławczy:    

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Biała Podlaska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w dwóch formach: świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Od 1 października 2015r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej a także do stypendium szkolnego:

514 zł - kryterium dochodowe,

288 zł - kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

polecane wydarzenia

Polecane wydarzenia

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.